des de de
  fins a de


Licitació de la concessió administrativa de domini públic per a l'explotació del bar-cafeteria del local social de Ciutadilla
 • Estat:
  Termini de presentació d’ofertes obert
 • Data de publicacióde l'anunci :
  16/05/2017 09:00 (GMT+02:00)
 • Obtenir informació:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
 • Data de publicació de l'anunci:
  16/05/2017 09:00 (GMT+02:00)
 • Estat:
  Termini de presentació d’ofertes obert
 • Alcalde Pl. Major, 1 25341 Ciutadilla - Telèfon:973303010
 • Impulsor:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
 • Tipologia:
  contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació:
  ordinaria
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
  a. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

  - Experiència en gestió d’establiments semblants: fins a 30 punts.
  L’experiència professional, s’haurà d’acreditar mitjançant, contractes, vida laboral, l’alta en l’epígraf corresponent a l’activitat esmentada de l’Impost d’Activitats Econòmiques, sent requisit indispensable estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.

  Altres:

  - Ampliar l’oferta de servei de cafeteria amb pastes, entrepans freds i calents, pizzes i plats combinats, etc : Fins a 25 punts.

  - Major cànon ofert: Fins a 20 punts

  - Disposar de premsa local i esportiva: Fins a 15 punts.

  - Millores en recursos i equipament auxiliar (recursos materials i personals): Fins a 10 punts.

  - Pla de manteniment i neteja setmanal de les instal•lacions i zona de terrassa de la plaça major: Fins a 10 punts


  Es donarà la major puntuació a la millor oferta i la resta es puntuaran proporcionalment a aquesta.


  b. Criteris la ponderació dels qual depenguin d’un judici de valor:

  Es tindran en compte els suggeriments i propostes per al servei en quant a oferta d’activitats i serveis que incentivin la concurrència al bar del local social a gent de totes les edats. Màxim 5 punts.

 • Termini de presentació d'ofertes:
  24/05/2017
 • Lloc presentació:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
 • Obtenir informació:
  Secretaria Ajuntament de Ciutadilla Plaça major, 1. 25341 - Ciutadilla - Telèfon:973303010
 • Obertura d'ofertes:
  30/05/2017
 • Lloc i Data de Publicació:

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació